Sommarbemanning & yrkesgrupper

Seko deltog i sommarplaneringsmöte med arbetsgivaren i Malmö i början av sommaren, där bemanningen på bangården gicks igenom. Det som kom ut ur det mötet var att där kommer vara väldigt lite trafik till och från Mgb under tiden jobbet utförs på Mgb, Hbgb då avlastar med rangering. Vidare informerade arbetsgivaren att det blir väldigt svårt att bemanna bangården på helgerna och vill därför flytta lite av helg tjänsten från bangården till förarna. Arbetsgivaren vill att förarna bemannar vall-loken under helgerna. Vi i facket pekade på att RC – R-gupp / R-grupp – RC är delad för avlastningens skull när vi arbetar på r-gruppen. Arbetsgivaren informerade att det inte är en förhandlingsfråga.
Vi reserverar oss mot detta beslut då det leder till en försämrad arbetsmiljö för oss och hade önskat en annan lösning.

Varför det blir såhär är för att arbetsgivaren har svårt att rekrytera och behålla rätt kompetens.

Seko har belyst ett snarlikt problem i Älmhult under en längre tid. Här är det lokförarna det går ut över. Våra lokförare får bära väldigt mycket växlingstjänst, då det är för få stationär personal i Äh.

Seko deltog också i sommar planerings möte med arbetsgivaren i Älmhult i början av sommar, där bemanningen på bangården gick igenom med. Det slutade, trodde vi med enighet. Men också det slutade med ett arbetsgivarbeslut vilket vi också reserverade oss emot.
Vi ser även här en risk med att bemanningen under vardagskvällar minskar mer än vi önskat.

Klubb Gods syd önskar alla medlemmar en trevlig sommar!