Policy för hemsidan (GDPR)

 Policy för personuppgiftshantering på webbsidan sekogodssyd.se:

Innehållsförteckning

1     Inledning och syfte.

2     Tillämpning och revidering.

3     Organisation och ansvar

4     Begrepp och förkortningar

5     Personuppgiftsbehandling.

 

1      Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att sekogodssyd.se hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2      Tillämpning och revidering

Hemsidan sekogodssyd.se ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av sekogodssyd.se minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Informationsansvarig är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för hemsidan sekogodssyd.se.

3      Organisation och ansvar

Hemsidan sparar inga personliga uppgifter om våra användare än de allmänna uppgifter som användaren själv har lagt till vid sin registrering.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4      Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5      Personuppgiftsbehandling

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • För följande behandlingar [tex mejlhantering internt resp. externt etc] gäller särskilt följande av de regler som GDPR fastställt.
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Informationsansvarig. Informationsansvarig skall vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid arbete eller upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.